PHP身份证验证功能代码实现-PHP-IT技术博客

PHP身份证验证功能代码实现

时间:2019-08-25 22:21:33 浏览: 字体: 放大 缩小


var regIdCard = /^(^[1-9]\d{7}((0\d)|(1[0-2]))(([0|1|2]\d)|3[0-1])\d{3}$)|(^[1-9]\d{5}[1-9]\d{3}((0\d)|(1[0-2]))(([0|1|2]\d)|3[0-1])((\d{4})|\d{3}[Xx])$)$/;  
 	//如果通过该验证,说明身份证格式正确,但准确性还需计算  
 	if (regIdCard.test(identity)) {  
	  if (identity.length == 18) {  
	var idCardWi = new Array(7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2); //将前17位加权因子保存在数组里  
	var idCardY = new Array(1, 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2); //这是除以11后,可能产生的11位余数、验证码,也保存成数组  
	var idCardWiSum = 0; //用来保存前17位各自乖以加权因子后的总和  
	for (var i = 0; i < 17; i++) {  
	 idCardWiSum += identity.substring(i, i + 1) * idCardWi[i];  
	}  
	var idCardMod = idCardWiSum % 11;//计算出校验码所在数组的位置  
	var idCardLast = identity.substring(17);//得到最后一位身份证号码  
	//如果等于2,则说明校验码是10,身份证号码最后一位应该是X  
	if (idCardMod == 2) {  
	 if (idCardLast == "X" || idCardLast == "x") {  
	
	 } else { 
	  layer.tips('身份证填写有误,请重新填写','#identity');	 
	  return false;  
	  //alert("身份证号码错误!");  
	 }  
	} else {  
	 //用计算出的验证码与最后一位身份证号码匹配,如果一致,说明通过,否则是无效的身份证号码  
	 if (idCardLast == idCardY[idCardMod]) {  
	
	 } else { 
          layer.tips('身份证填写有误,请重新填写','#identity'); 
	  return false;  
	  //alert("身份证号码错误!");  
	 }  
	}  
	  }  
	 } else {  
	  layer.tips('身份证填写有误,请重新填写','#identity');  
	  return false;  
	 }


标签: php身份证验证功能代码实现